Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Het hoofddoel van deze website is informatievoorziening. De redactie bestaat niet uit medici, maar uit vrijwilligers van de Endometriose Stichting. Bij de samenstelling van de website wordt zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan.

Het bespreken van een bepaalde medische behandeling op deze website moet niet worden opgevat als een advies voor de behandeling. Wij raden altijd aan overleg te hebben met uw behandelend arts. Beweringen en meningen, geuit in artikelen, mededelingen en fora op deze website, zijn die van de auteur(s) of bezoekers van deze site en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internetprovider.

De Endometriose Stichting spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de Endometriose Stichting als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de stichting niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.endometriose.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De Endometriose Stichting geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@endometriose.nl.

Inclusiviteit

De informatie zoals deze wordt verstrekt in uitingen van de Endometriose Stichting, is gericht op vrouwen en menstruatie. Wij erkennen echter dat er ook personen zijn met endometriose die transgender zijn, niet menstrueren, geen baarmoeder hebben en/of zich niet (volledig) identificeren met de termen man of vrouw. Voor de doeleinden van onze informatieverstrekking gebruiken wij de term “vrouwen met endometriose”, maar wij willen daarbij benadrukken niet de intentie te hebben om de ervaringen van andere personen met endometriose tekort te doen, of bepaalde groepen uit te sluiten of te discrimineren. Wij stellen onszelf daarnaast als doel om met enige regelmaat aandacht te schenken aan endometriose vanuit de visie van personen die zichzelf niet herkennen in de formulering ‘vrouw met endometriose’ om daarmee ook deze aanzienlijke groep personen met endometriose een stem en gezicht te geven in de berichtgevingen over deze ziekte die wereldwijd zo enorm veel personen treft.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.endometriose.nl berust bij de Endometriose Stichting.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Endometriose Stichting informatie (teksten, beelden, geluid en HTML-codes daaronder inbegrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Interne klachtenregeling

De Endometriose Stichting doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij de Endometriose Stichting en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

Schriftelijk:
Endometriose Stichting
t.a.v. Secretariaat
Baandert 27
6136 EM Sittard
Per e-mail: secretariaat@endometriose.nl

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt
  • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, per e-mail).
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager.
  • Is indiener donateur van de Endometriose Stichting.
  • Type klacht.
  • Omschrijving van de actie die Endometriose Stichting onderneemt naar aanleiding van de klacht.
  • Naam van de medewerker die de klacht behandelt.
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klager desondanks ontevreden is over de wijze waarop de Endometriose Stichting de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij Bestuur van Endometriose Stichting in beroep gaan.

Dit kan door een brief te sturen naar:
Endometriose Stichting
t.a.v. Bestuur
Baandert 27
6136 EM Sittard
Per e-mail: bestuur@endometriose.nl

Binnen 10 dagen wordt het beroep beantwoord.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de Endometriose Stichting gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de Endometriose Stichting te verbeteren.